I. Definicje
§ 1
W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1)„Portal”- stronę główną www.dlamozgu.pl oraz jej podstrony,
2)„Wykonawca”- firma:
3)„Użytkownik Portalu”- każdy internauta, który zawarł z Wykonawcą umowę o korzystanie z Portalu i założył w ten sposób konto w Portalu,
4)„Konto”- konto Użytkownika Portalu założone przez niego w Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
5)„Pakiet”- określony przez Wykonawcę zestaw ćwiczeń oraz informacji teoretycznych, do których Użytkownik Portalu ma dostęp przez określony czas po uiszczeniu odpłaty.
II. Postanowienia ogólne
§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników Portalu polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, umieszczenia w nim swojego profilu, prowadzenia dyskusji na forach, a także z innych oferowanych przez Wykonawcę usług.
§ 3
1.Osoba chcąca zawrzeć z Wykonawcą umowę o korzystanie z Portalu wypełnia i wysyła do Wykonawcy odpowiedni formularz znajdujący się na stronie www o adresie: www.dlamozgu.pl . W formularzu obowiązkowo należy podać nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, które będzie służyło do logowania w Portalu. Powyższy formularz stanowi ofertę Wykonawcy dotyczącą zawarcia umowy o korzystanie z Portalu. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Portalu niezbędna jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem.
2.Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Wykonawcy. Z tą chwilą między Wykonawcą, a użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie z Portalu.
3.Wykonawca po zawarciu umowy wysyła do Użytkownika Portalu, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Portalu zawierającym także adres email i hasło.
4.Postanowienie § 14 ust. 1 stosuje się.
III. Funkcjonalności Konta
A. Profil
§ 4
1.Wykonawca umożliwia Użytkownikowi Portalu zamieszczenie na jednej z podstron Portalu swojego profilu, do którego można dodać min. następujące dane: nazwę użytkownika, imię, drugie imię, nazwisko, zdjęcie Użytkownika Portalu oraz inne informacje przewidziane przez Wykonawcę.
2.Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika Portalu do treści swojego profilu jakichkolwiek informacji lub materiałów w tym zdjęć, naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, niezgodnych z przeznaczeniem lub tematyką Portalu. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Portalu obowiązku określonego w postanowieniu zdania poprzedniego i w przypadku skierowaniu przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Wykonawcy stosuje się odpowiednio postanowienie § 8 Regulaminu.
§ 5
1.Użytkownik Portalu udziela Wykonawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Wykonawcę z majątkowych praw autorskich przysługujących Użytkownikowi Portalu do: zdjęć, jakie zamieści on na swoim profilu w Portalu oraz do innych zamieszczonych materiałów w tym informacji tekstowych, które mogłyby zostać uznane za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:
w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.1..a.i.2.Licencja, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego jest udzielona na okres pięciu lat, po którego upływie licencja przekształca się w udzieloną na czas nieoznaczony.
§ 6
Użytkownik Portalu udziela Wykonawcy zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku przedstawionego na zdjęciach zamieszczonych przez niego na swoim profilu w Portalu.
§ 7
Użytkownik Portalu oświadcza, że do swojego profilu będzie dodawał jedynie zdjęcia lub inne materiały, do których przysługują mu majątkowe prawa autorskie do rozpowszechniania tych materiałów na stronach Portalu oraz, z których korzystanie nie będzie naruszało osobistych praw autorskich osób trzecich. Użytkownik Portalu oświadcza także, że w sytuacjach prawem wymaganych będzie posiadał zgodę osób przedstawionych na zdjęciach lub na innych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w Portalu.
§ 8
W przypadku złożenia przez Użytkownika Portalu niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w postanowieniu § 7 Regulaminu i skierowaniu przez osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie do zamieszczonych przez Użytkownika Portalu na swoim profilu w Portalu zdjęć lub innych materiałów lub przez osobę trzecią, której wizerunek został rozpowszechniony w tych materiałach, jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Wykonawcy, Użytkownik Portalu zobowiązuje się:
zwolnić Wykonawcę z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do tych materiałów lub zdjęć lub prawa do wizerunku,
pokryć poniesione przez Wykonawcę koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
pokryć koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione.
§ 9
1.Wykonawca nie będzie zapoznawał się ze zdjęciami, a także innymi informacjami dodawanymi przez Użytkownika Portalu do swojego profilu, przed ich rozpowszechnieniem.
2.W przypadku otrzymania przez Wykonawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dodanych do profilu, Wykonawca uniemożliwi dostęp do nich.
§ 10
Użytkownik Portalu jest zobowiązany do zapewnienia aktualności zamieszczonych przez niego na swoim profilu w Portalu, w szczególności w zakresie danych rozliczeniowych.
B. Zakup Pakietów
§ 11
Wykonawca oferuje Użytkownikowi Portalu możliwość zakupu Pakietów, których lista znajduje się pod tym adresem www.dlamozgu.pl. Zamieszczone tam Pakiety wraz z określeniem czasu ich ważności oraz ceną stanowią ofertę Wykonawcy skierowaną do Użytkowników Portalu.
§ 12
Użytkownik Portalu, który zdecyduje się zakupić jeden z oferowanych Pakietów klika przycisk „wybieram” znajdujący się pod Pakietem, który Użytkownik Portalu chce zakupić. Kliknięcie tego przycisku nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty Wykonawcy, lecz przenosi Użytkownika Portalu na podstronę Portalu z informacją o Pakiecie oraz informacjami o formie płatności.
§ 13
1.Użytkownik Portalu może skorzystać z trzech form płatności: przelewu tradycyjnego, szybkiego przelewu internetowego lub płatności kartą.
2.W przypadku wyboru przez Użytkownika Portalu przelewu tradycyjnego należy przelać podaną kwotę na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na podstronie Portalu oraz podać w jego tytule wskazany przez Wykonawcę tytuł przelewu, który pozwoli na zidentyfikowanie płatności.
3.W przypadku wyboru płatności szybkim przelewem internetowym lub kartą należy zaznaczyć odpowiedni checkbox, podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail oraz kliknąć przycisk „Uzupełnij dane, aby dokonać płatności”. Nastąpi wówczas przekierowanie na stronę operatora płatności, którym nie jest Wykonawca. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności.
4.Dokonanie płatności stanowi oświadczenie Użytkownika Portalu o przyjęciu oferty Wykonawcy. Zawarcie umowy dotyczącej udostępnienia Użytkownikowi Portalu możliwości korzystania z Pakietu następuje z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Wykonawcy wpłaty za Pakiet.
5.Moment uruchomienia możliwości korzystania z Pakietu jest różny w zależności od wybranej formy płatności. W przypadku skorzystania z płatności w formie tradycyjnego przelewu następuje ona w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wykonawcy. Natomiast w przypadku płatności dokonywanych szybkim przelewem internetowym lub kartą uruchomienie możliwości korzystania z Pakietu następuje automatycznie po realizacji płatności przez system.
6.Umowa dotycząca udostępnienia Użytkownikowi Portalu możliwości korzystania z Pakietu jest zawarta na czas określony wskazany w danym Pakiecie.
7.Wystawienie faktury jest możliwe w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Użytkownik Portalu chce otrzymać fakturę powinien poinformować o tym Wykonawcę podając dane adresowe oraz NIP, które są niezbędne do wystawienia faktury.
§ 14
1.Jeżeli Użytkownik Portalu jest konsumentem (czyli osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy dotyczącej udostępnienia możliwości korzystania z Pakietu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia pocztą lub mailem w powyższym terminie.
2.Jeżeli jednak Użytkownik Portalu będący konsumentem rozpocznie korzystanie z Pakietu przed upływem terminu określonego w ustępie powyższym, wówczas na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dna 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) traci prawo do odstąpienia od umowy. Przez rozpoczęcie korzystania z Pakietu należy rozumieć przystąpienie do wykonywania ćwiczeń lub zapoznawania się z informacjami teoretycznymi udostępnionymi w ramach Pakietu.
C. Forum
§ 15
Wykonawca pod adresem www.dlamozgu.pl/forum daje Użytkownikom Portalu możliwość korzystania z forum i dodawania na nim swoich postów.
§ 16
1.Forum poświęcone jest tematyce poruszanej w Portalu.
2.Zabrania się zamieszczania na Forum postów nie związanych z tematyką określoną w ustępie powyższym.
§ 17
1.Wykonawca nie będzie zapoznawał się z treścią komentarzy przed ich publikacją w Portalu.
2.W przypadku otrzymania przez Wykonawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dodanych na forum, Wykonawca uniemożliwi dostęp do nich.
§ 18
Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika Portalu na forum jakichkolwiek informacji lub materiałów w tym zdjęć, naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, niezgodnych z przeznaczeniem lub tematyką Portalu. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Portalu obowiązku określonego w postanowieniu zdania poprzedniego i w przypadku skierowaniu przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Wykonawcy stosuje się odpowiednio postanowienie § 8 Regulaminu.
§ 19
Zabronione jest wielokrotne dodawanie do forum postów o tej samej treści oraz zakładanie kilka razy tego samego tematu w ramach forum. W związku z tym przed założeniem nowego tematu na forum należy skorzystać z wyszukiwarki Portalu w celu sprawdzenia, czy dany temat był już poruszany.
§ 20
1.Użytkownik Portalu udziela Wykonawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Wykonawcę z majątkowych praw autorskich przysługujących Użytkownikowi Portalu do: zdjęć, oraz do innych materiałów w tym postów, jakie zamieści on na forum, a które mogłyby zostać uznane za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:
w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2.Licencja, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego jest udzielona na okres pięciu lat, po upływie tego okresu czasu licencja ta przekształca się w udzieloną na czas nieoznaczony.
§ 21
Użytkownik Portalu oświadcza, że na Forum będzie dodawał jedynie zdjęcia lub inne materiały (w tym posty), do których przysługują mu majątkowe prawa autorskie do rozpowszechniania tych materiałów w Portalu oraz, z których korzystanie nie będzie naruszało osobistych praw autorskich osób trzecich. Użytkownik Portalu oświadcza także, że w sytuacjach prawem wymaganych będzie posiadał zgodę osób przedstawionych na zdjęciach lub na innych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w Portalu.
§ 22
W przypadku złożenia przez Użytkownika Portalu niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w postanowieniu § 21 Regulaminu i skierowaniu przez osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie do zamieszczonych przez Użytkownika Portalu na forum zdjęć lub innych materiałów lub przez osobę trzecią, której wizerunek został rozpowszechniony w tych materiałach, jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Wykonawcy postanowienie § 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
D. eVoucher
§ 23
Wykonawca umożliwia również wykupienie e-Vouchera dla osoby trzeciej. Użytkownik Portalu może zamówić taki Voucher poprzez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z Wykonawcą. Dane kontaktowe Wykonawcy są podane na tej stronie www.dlamozgu.pl/kontakt
IV. Czas trwania umowy
§ 24
Umowa z Użytkownikiem Portalu o korzystanie z Portalu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 25
1.Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o korzystanie z Portalu.
2.W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika Portalu w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika Portalu podany w profilu. W przypadku, gdy Użytkownik Portalu ma aktywne Pakiety wówczas rozwiązanie umowy nastąpi po okresie obowiązywania Pakietu.
3.Użytkownik Portalu wypowiada umowę poprzez skierowanie do Wykonawcy maila z prośbą o usunięcie Konta z Portalu. Wykonawca na podstawie tej wiadomości usuwa konto z Portalu. Z chwilą usunięcia konta Umowa z Użytkownikiem Portalu zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy Użytkownik Portalu ma aktywne Pakiety wówczas rozwiązanie umowy nastąpi po okresie obowiązywania Pakietu.
4.Wypowiedzenie Umowy z Użytkownikiem Portalu nie narusza postanowień § 5 ust. 2 oraz § 20 ust. 2 Regulaminu ani nie powoduje konieczności usunięcia postów i innych wiadomości tekstowych zamieszczonych przez Użytkownika Portalu w Portalu.
§ 26
Wykonawca jest upoważniony do wypowiedzenia Użytkownikowi Portalu umowy za skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Portalu postanowień: §§ 4 ust. 2, 7, 16 ust. 2, 18 lub 21 Regulaminu. Przy czym, w przypadku gdy Użytkownik Portalu posiada aktywne Pakiety wówczas rozwiązanie umowy nastąpi po okresie obowiązywania Pakietu, ale Wykonawca ma prawo zablokować na ten czas dostęp Użytkownika Portalu do forum i możliwość dodawania własnego zdjęcia w profilu.
V. Materiały Portalu
§ 27
Wszelkie materiały udostępnione w Portalu są utworami chronionymi prawem autorskim.
§ 28
Użytkownik Portalu nie ma prawa dalszego rozpowszechniania lub publikowania materiałów wskazanych w postanowieniu ustępu pierwszego. Takie działanie może naruszać prawa autorskie Wykonawcy lub osób trzecich, które udzieliły Wykonawcy licencji lub przeniosły na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do tych materiałów. Naruszenie praw autorskich może powodować odpowiedzialność cywilną lub karną Użytkownika Portalu.
VI. Reklamacje
§ 29
1.Reklamacje można składać pisemnie na adres Wykonawcy lub mailowo na adres e-mail:
2.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.
VII. Postanowienia końcowe
§ 30
1.Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa wywołującej konieczność modyfikacji postanowień Regulaminu, wprowadzenia nowych usług, modyfikacji treści dotychczasowych usług lub zaprzestania świadczenia poszczególnych usług.
2.W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu, a link do niego będzie przesyłany do Użytkownika Portalu na podany przez niego adres e-mail. Nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące, chyba że Użytkownik Portalu wypowie umowę.
Przetwarzanie danych, przesyłanie informacji handlowych, dostęp do danych osobowych
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:
(zwaną dalej „Administratorem Danych”) moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, formularzach kontaktowych, przy składaniu zamówień oraz w trakcie korzystania z portalu znajdującego się pod adresem http://www.dlamozgu.pl/ (zwanego dalej „Portalem”) w zbiorze danych Administratora Danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie i udzielania odpowiedzi na pytania skierowane przeze mnie do Portalu drogą mailową lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych
2.Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa powyżej umieszczonych w Portalu, przez Administratora Danych lub osobę trzecią upoważnioną przez niego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celach statystycznych oraz marketingowych prowadzonych przez Portal lub za jego pomocą na rzecz osób trzecich. Działania marketingowe obejmować będą m.in. wysyłanie informacji handlowych, co obejmuje w szczególności: wysyłanie informacji o nowych usługach oferowanych przez Portal, akcjach promocyjnych oraz życzeń np. świątecznych
3.Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na udostępniony przeze mnie adres e-mai
4.Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie
Regulamin Konkursu Plusssz
1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest serwis www.dlamozgu.pl oraz Polski Lek S.A.
2. Konkurs rozpoczyna się 16.04.2013 r., a kończy w dniu 17.04.2013.
3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fan page’a pod adresem https://www.facebook.com/dlamozgu, przy czym Konkurs nie jest powiązany z serwisem Facebook,
4. W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, będące fanami strony wymienionej w pkt. 3.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również oświadcza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Zadaniem uczestnika jest odpowiedź na pytanie konkursowe: Podaj propozycję hasła promującego trening mózgu; odpowiedź wyślij na adres kontakt[at]dlamozgu.pl
7. Nagrody zostaną przyznane trzem osobom, które podadzą najciekawszą odpowiedź/ poprawną odpowiedź
6. Jedna osoba może wygrać tylko jeden raz
7. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo w ciągu 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
8. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci darmowych dwumiesięcznych dostępów do gier treningowych na serwisie www.dlamozgu.pl oraz 3 zestawów preparatu Plusssz Active Forte firmy Polska Lek S.A.
9. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród.