Liczne badania koncentrują się na poznaniu czynników usprawniających naszą pamięć.
W ramach eksperymentu przeprowadzonego w 2011 przez M. Macedonia i T.R. Knosche – uczestnicy mieli za zadanie nauczenie się 32 abstrakcyjnych zdań. Przy czym 16 zdań było przedstawionych metodą audiowizualną (słuchowo-wzrokową), zaś w przypadku pozostałych 16 każdemu wyrazowi dodatkowo przypisano odpowiedni gest. Uczestnicy wzięli udział w 6-cio dniowym treningu. Rezultaty zapamiętywania monitorowano za pomocą testów. Wyniki badania potwierdziły przypuszczenia, że gestykulacja ułatwia zapamiętywanie.
W finalnym teście uczestnicy zobligowani byli do stworzenia nowych zdań z użyciem słów, które poznali. „Wzmocnione” za pomocą gestów wyrazy były używane częściej co dowodzi, że ich dostępność w pamięci była zdecydowanie większa.
Warto więc korzystać z tej metody podczas zapamiętywania trudnych słów, szczególnie w przypadku nauki nowego języka.
Zagadnienie to wiąże się z tzw. poznaniem ucieleśnionym (embodied cognition). Części ciała łączą się ze znaczeniem danego słowa. Dowodzą tego interesujące badania przeprowadzane min. przez Susan Goldin-Meadow (University of Chicago) w 2009 roku dotyczące wpływu gestykulacji na naukę matematyki przez dzieci. Jak się okazało gestykulacja zachęca dzieci do wydobywania ukrytych znaczeń zapisanych w ruchu rąk. Gestykulacja nie tylko ułatwia odtwarzanie tego co wcześniej zostało przyswojone. Wzmaga również tworzenie nowych rozwiązań i idei, a więc naszą kreatywność.
W badaniu wzięło udział 128 uczniów klasy czwartej. W ramach badania mieli do rozwiązania zadanie typu 3 + 2 + 8 = _ + 8. W trakcie testu wstępnego uczniowie nie poradzili sobie z zadaniem. Grupę uczniów podzielono na 3 części. Pierwsza otrzymała jedynie instrukcję werbalną, druga werbalną połączoną z właściwym gestem typu 'V’ (palec wskazujący i środkowy wskazujący skierowane na cyfry 3 +2), a następnie palcem wskazującym na puste miejsce do uzupełnienia, zaś trzecia grupa – instrukcję werbalną oraz błędną gestykulację typu 'V’ (palec wskazujący i środkowy wskazujący na cyfry 2 +8), , a następnie palcem wskazującym na puste miejsce do uzupełnienia.
Wszyscy uczniowie brali udział w identycznej lekcji matematyki – każde zagadnienie mieli powtórzyć albo stosując powtórzenie werbalne, albo werbalne połączone z gestykulacją.
W ramach testu uczniowie mieli rozwiązać zadanie podobnego rodzaju i wyjaśnić w jaki sposób znaleźli odpowiedź. Najlepiej wypadli uczniowie, którzy powtórzyli prawidłowo gestykulację.
Dzieci były w stanie wydobyć informacje z własnych ruchów rąk. Strategia grupowania do wyjaśnienia słownego została zastosowana przez dzieci jako nowa, prowadzący badania nie wskazali jej bowiem podczas lekcji.
Gestykulacja odgrywa więc znaczną rolę w procesie uczenia się.